X STANDARD
S.NO. STUDENT NAME YEAR MARKS SCORED REMARKS
1 IRUSAPPAN.G 1998 – 1999 451 100%
2 MAGENDHIRAN.G 1999 – 2000 461 100%
3 SARAVANAN.V 2000 – 2001 467 100%
4 NAVANETHA KRISHNAN.R 2000 – 2001 467 100%
5 SUTHARSANAN.S 2001 – 2002 485 100%
6 PORKALAI.D 2002 – 2003 477 100%
7 PANIMALAR.P 2003 – 2004 475 100%
8 ANAND.P 2004 – 2005 460 96%
9 SARANYA.S 2005 – 2006 467 100%
10 ARTHI.P 2006 – 2007 477 100%
11 VIGNESH.K 2007 – 2008 475 100%
12 VIGNESH.S 2008 – 2009 487 100%
13 INDHUMATHI.T 2009 – 2010 483 100%
14 BALAMURUGAN.P 2010 – 2011 487 100%
15 GOPINATH.A 2011 – 2012 486 100%
16 DHINESH.R 2012 – 2013 496 100%
17 NITHYA.E 2013 – 2014 488 100%
18 SUBASH.V 2014 – 2015 495 100%
19 ANUSUYA.K 2015 – 2016 486 100%
20 RAJESWARI.P 2015 – 2016 486 100%
21 SATHYA.R 2015 – 2016 486 100%
22 ARAVINDAN.M 2015 – 2016 486 100%
23 SANKAVI.M 2016 – 2017 490 100%
24 UMAPATHY.K 2017 – 2018 477 100%
25 BOOSHAN.D 2018 – 2019 482 100%
XI STANDARD
S.NO. STUDENT NAME YEAR MARKS SCORED REMARKS
1 VIKNESAMOORTHY.S 2017 – 2018 586 100%
2 DIVYA.A 2018 – 2019 547 100%
XII STANDARD
S.NO. STUDENT NAME YEAR MARKS SCORED REMARKS
1 SUBASH.B 2010 – 2011 1137 100%
2 BALAMURUGAN.P 2011 – 2012 1175 100%
3 BALAMURUGAN.P 2012 – 2013 1131 100%
4 SHERON CHRISTINARMAL.J 2013 – 2014 1175 100%
5 MUGILAN.M 2014 – 2015 1155 100%
6 MOHAMMED SALLEE.M 2015 – 2016 1145 100%
7 GANESH.M 2016 – 2017 1179 100%
8 VINOTHINI.N 2017 – 2018 1146 96%
9 VIJAYARAGAVALU.G 2018 – 2019 575 100%